St. Arjen Witteveen Fûns

 
 
 
 

   

  RSIN / fiskaal nûmer ANBI 8161 76 097

  Oersjoch fan de finânsjes
   
    2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  
  Ynbard:                      
  rinte 2 3 0 3 25 104 252 254  93 117  
  effekten  5.467       0  2.670  2.670  2.670  2.670  2.524  2.282  2.651  2.655  
  Telling 5.470 3 2.670 2.673 2.695 2.775 2.776 2.536 2.744 2.771  
                         
  Utjeften:                      
  Stipe 2.170 2.270 2.670 2.570 1.666 1.800 3.350 2.300 2.600 1.500  
  Unkosten 0 0 0 0 79 10 36 22 22 20  
  Kontribúsje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24  
  Publisiteit 60 48 42 40 36 29 29 99      
  Ferskaat 25 0 87 166 0 0 347        
  Bankkosten 119 119 119 119 131 128 121 65 8 9  
  Bewarlean effekten     137     111     117     100     95     91     118     70     93     91  
  Telling 2.511 2.548 3.035 2.995 2.007 2.059 4.001 2.556 2.727 1.645  
                         
  Resultaat 2.959 -2.546 -365 -322 689 716 -1.225 -20 21 1.127  


   

  www.arjenwitteveenfuns.nl   sjoch fierder