St. Arjen Witteveen Fûns
   
   

 
 
 
 

   

  RSIN / fiskaal nûmer ANBI 8161 76 097

  Oersjoch fan de finânsjes
    2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  
  Ynbard:                
  rinte 3 26 104 252 254 93 117  
  effekten  2.670  2.670  2.670  2.524  2.282  2.651  2.128  
  Telling 2.673 2.696 2.774 2.776 2.536 2.744 2.245  
                   
  Utjeften:                
  Stipe 2.570 1.666 1.800 3.350 2.300 2.600 1.500  
  Unkosten 0 79 10 36 22 22 20  
  Kontribúsje 0 0 0 0 0 0 24  
  Publisiteit 40 36 29 29 99      
  Ferskaat 166 0 0 347        
  Bankkosten 119 131 128 121 65 8 9  
  Bewarlean effekten     100     95     91     118     70     93     91  
  Telling 2.995 2.007 2.058 4.001 2.556 2.723 1.644  
                   
  Resultaat -322 689 716 -1.225 -20 21 601  


   

  www.arjenwitteveenfuns.nl   sjoch fierder