St. Arjen Witteveen Fûns

 
 
 
 

  RSIN / fiskaal nûmer ANBI 8161 76 097

  Oersjoch fan de finânsjes
   

    2022 2021 2020 2019 2018 2017  
  Ynkomsten:              
  rinte 2 3 2 0 3 25  
  effekten  2.805  5.467       0  2.670  2.670  2.670  
    2.807 5.470 2 2.670 2.673 2.695  
                 
  Utjeften:              
  Stipe 940 2.170 2.270 2.670 2.570 1.665  
  Unkosten 0 0 0 0 0 79  
  Publisiteit 73 60 48 42 40 36  
  Ferskaat 0 25 0 87 166 0  
  Bankkosten 119 119 119 119 119 131  
  Bewarlean effekten    123    137    111    117    100      95  
    1.255 2.511 2.548 3.035 2.995 2.006  
                 
  Resultaat 1.552 2.959 -2.546 -365 -322 689  
   
   

  www.arjenwitteveenfuns.nl   sjoch fierder